Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

 

Mirfatih ZEKİYEV

Çok Eski Türkler ve Onların İslamca Medeniyetleri / Old Turks and Their Islamic Civilisations

Türk dilli boylar MÖ dört bin yıllarında Kici, On, Orta Asya’da, Doğu Avrupa’da, Batı Sibirya’da ve onların civarlarında Ar/İr, As/Az/ash/us, Sak/Saka, Sakadi/Skidi (İskit), Sun/Hun, Ok, Ben/Men/Min, Bek/Bi/Pi/Bay, Pardi/Bardi (varli), Kang/Kangar ve başka adlar altında yaşamışlardır. Bu kabilelerin birbiriyle birleşmeleri veya ayrılmaları sonucunda bu etnonimlerden ikincil veya üçüncül etnonimler ortaya çıkmıştır. Mesela, Tavar/Tavr, Tohar/Dagar, Tu-ar-ok>Turk, Suar, Suas, Kiw-sak>Kifcak, Kiw-sun> Kusan> Kushan>Kosan>Kazan, As-sun> Usun, Ku-sak>Kosak>Kazak, Kaspi, Kangar, Sak-dik> Sogdak, Turkmen, As-ar-bi-can>Azarbaycan, Sakar vb.

Geleneksel tarih biliminde ve geleneksel Türkolojide bu Türkçe etnonimlerin hepsini değil, fakat bazılarını, mesela, Ar-Ir (Ari), As, Sak-Saka, Skidi (Iskit),Sogdi/ Sogdak, Pardi/ Bardi, Kusan/ Kosan/ Kasan, Tohar/ Dagar,  Usun/ As-sun, Suar-as-m > Huar-as-m> Horazm etnonimlerini taşıyan halklar Hint-İran dilli olarak tanınmışlar ve bunlar tarafından MÖ bir yarım bin yıllarında meydana çıkarılan Zoroastrizm medeniyeti de  (sivilizasyon) Hint-İran halklarının dini olarak anlatılıyor. Zoroastrizm metinleri Avesta adlı kitaplarda toplanmışlardır.

Hint-İran âlimlerinin fikirlerine göre, bu metinler önce Hint-İranca olmuşlar, sonra Zoroastrizmin dili Hint-İran dillerinden kesin olarak ayrılmıştır. Ancak bu düşünce, akla yatkın değildir.

Zoroastrizmin esas kelimeleri Türkçedir: Avesta<avucta, zoroastr< cаrashtr>yarashtr, zaratushtra<caratshtra>yaratshtra.

Тюркские племена, носившие этнонимы ар/ир, ас/аз/аш/ус, сак/сака, сакады/ съкъдъ (рус. скиф), сюн/хун, ок, бен/мен/мин, бек/би/пи/бай, парды/барды (варлы), канг/кангар еще в IV–III тысячелетиях жили в Малой, Передней, Средней Азии, Восточной Европе, Западной Сибири и в сопредельных регионах. В процессе размножения жителей этих племен на основе первичных этнонимов образовывались вторичные и третичные этнонимы: тавар/ тавр/ дагар/ ту-ар-ок> тюрк, суар/ субар, суас, ку-сак> кыпсак, кыпчак, ку–сюн> кусан> кушан> косан> казан, ас–сюн>усун, ку-сак> косак> казах, каспи, кангар, сак-дык>согдак, тюркмен, Ас-ар-би-чан, Азербайджан, сакар и др.

В традиционной исторической науке некоторые из этих племен, а именно носившие этнонимы ар/ ир (арий), сак/ сака, сакады> съкъдъ (рус. скиф), согды, бактр, парды/ барды (рус. парфян), кусан/ кушан/ косан, тохар/дагар, ас-сюн>усунь, суар-ас-м> хуарасм> хорезм признаны ираноязычными. Эти племена в V–IV вв. до н.э. якобы на иранском языке создали религиозное учение Зороастризм. Сохранившиеся в памяти народа отрывки этого учения собраны в один сборник Авеста. Пророка этого учения называли Заратуштра.

По утверждению индоиранцев, слова текста Авесты были ираноязычными, позже якобы произошел полный отрыв авестийского языка от живых иранских языков. В действительности главные слова цивилизации Зороастризма не иранские, а тюркские: авеста – авучта (в ладони, горсти), Зороастра – яраштыра (приспосабливает), заратуштра – яратыштыра (приспосабливает одного к другому, понуждает любить друг друга).

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara