Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

XI. Yüzyılda Kaşgar’dan Bağdat’a Türk Dünyasının Siyasi Durumu / Political State of the Eleventh Century Turkish World from Qashqar to Baghdad

Tebliğimiz kısa bir girişten sonra iki bölümden oluşacaktır.

Giriş bölümünde, Kaşgarlı Mahmud’un Divânü Lügâti’t-Türk’ü yazma nedeni ve bu amaçla yaptığı seyahatlere değinilecek; Türk dünyasını iyi tanıdığını gösteren Türk dünyası haritası ile ilgili kısa bilgiler verilecektir.

I. Bölüm: Türkistan’da İslamlaşma faaliyetleri, Karahanlı ülkesinin İslamlaşması ile Doğu ve Batı Türkistan’ın siyasi durumu, Kaşgar’ın İslamlaşması ve Karahanlıların batı bölgesinde İslam dünyası ile teması, XI. yüzyılda Türkistan’ın siyasi yapısı ve Karahanlılar’ın Samani, Gazneli ve Selçuklu devletleri ile ilişkileri, Karahanlıların Türkistan’da oluşturduğu kültürel muhit.

II. Bölüm: XI. yüzyılda Selçukluların siyasi bir güç hâline gelmesi ve Şii-Sünni gerginliğinin azalması, bunun sonucu Bağdat ve çevresinde oluşan siyasi istikrar, Bağdat’taki halifelik merkezi ve halifelerin siyasi konumu ve kültürel faaliyetlere desteği, Abbasi halifelerinin bilim adamlarını himaye etmesi ve Kaşgarlı Mahmud’un Divânü Lügâti’t-Türk’ü yazarak takdim ettiği dönemin halifesi Muktedi Biemrillah (1075-1094), halifelerin siyasi nüfuzu ile yetki saha ve sınırları.

Sonuç Bölümü: Kaşgarlı Mahmud eserini niçin Bağdat’ta yazmış ve Abbasi halifesine takdim etmiştir? Selçukluların İslam dünyasında sağladığı siyasi istikrarın kültürel gelişmelere yansıması ve Kaşgarlı Mahmud’un eserini yazmasında bu siyasi istikrarın önemine değinilecektir.

The current presentation will consist of one short introduction and two major parts.

In the introduction the reason why Mahmud Qashqari drafted his work  Divân u Lügâti’t-Türk and the voyages he made to this end will be mentioned. This explanation will be accompanied by some basic information on his map of the Turkish world as a sign of his close acquaintance with the contemporary Turkish world.

The first part primarily deals with such topics as the Islamization of Turkestan and the region of Qarakhanids; political state of the western and eastern Turkestan; Islamization of Qashqar and the contact of the Qarakhanids with the Islamic world; political state of Turkestan in the eleventh century and its relations with Samanid, Ghaznevid and Seljukids; and the cultural environment formed by Qarakhanids in Turkestan

The second part examines the way the Seljukids became a political power in the eleventh century and the decrease of the tension between the Sunnis and Shiites; the seat of the chaliphate in Baghdad, the political state of the chaliphs and the support given to cultural activities; the patronage they offered to scientists and the chaliph of the age Muktedi Biemrillâh (1075-1094), to whom Divânü Lügâti’t-Türk was presented by Mahmud of Qashqar personally; the political power of the chaliphs and the field and limits of  their authority.

In the conclusion the reason why Mahmud of Qashqar scribed his work in Baghdad and presented to the Chaliph Abbasid will be explained. In this section it  will also be elaborated on the repercussion of the political stability of the Seljukid-Islamic world on the cultural developments and on the contribution of this stability to the compositon of Divânü Lügâti’t-Türk by Mahmud of Qashqar.

 

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara