Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Ufuk Tavkul

Divanü Lugat-it Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji / Terminology about Social Stratification in Divanü Lugat-it Türk

Divanü Lugat-it Türk’ü söz varlığı açısından incelediğimizde, Kaşgarlı Mahmud’un kendi döneminin Türk toplumsal yapısını iyi bildiği ve gözlemlediği sonucunu çıkarabiliriz. Divanü Lugat-it Türk’te yer alan sosyal tabakalaşma ile ilgili kelimeler ve kavramlar, Kaşgarlı Mahmud döneminde Türk toplumunda bir tabakalaşmanın varlığını ortaya koymaktadır. Tebliğde, eski Türk toplumunda gerçekten bir sosyal tabakalaşmanın mevcut olup olmadığı tartışılmakta, Kaşgarlı Mahmud dönemine ait diğer kaynaklara başvurularak konu incelenmektedir.

A survey on the vocabulary of Diwan Lughat at-Turk draws a conclusion that Mahmud Qashkari examined the Turkish social structure of his period completely. Some words and concepts concerning social stratification in Diwan Lughat at-Turk show the existence of stratification in Turkish society in the period of Mahmud Qashkari. In this paper, it has been discussed whether there has been social stratification in Old Turkish society or not by referring to the other sources of Mahmud Qashqari’s period.

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara