Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

 

Mustafa Toker / Emel Kaya

 

Dîvânü Lügâti't-Türk'te Geçen Hastalık ve Organ Adlarının Tatar Türkçesi ile Anadolu Türkçesindeki Durumlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi / Comparative analysis of terminology for illness and organs in Diwan Lughat at-Turk between Tatar Turkish and Anatolian Turkish

 

Bu çalışmada, Dîvânü Lügâti't-Türk'te geçen hastalık ve organ adlarının Anadolu ve Tatar Türkçelerindeki durumları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmamız, Dîvânü Lügâti't-Türk'teki hastalık ve organ adlarının tespitiyle başlayacak, tespit edilen bu kelimelerin Anadolu ve Tatar Türkçelerindeki durumlarıyla devam edecektir. Elde edilen veriler, çeşitli istatistik bilgiler yardımıyla çalışmamızın sonuç bölümünde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

In this work, the conditions of illnesses and organ names – which are in Diwan Lughat at-Turk - between Tatar Turkish and Anatolian Turkish, will be analyzed. Our study will begin with determining illness and organ names in Diwan Lughat at-Turk and will continue with analyzing their conditions in Anatolian and Tatar Turkish. The obtained data will be evaluated comparatively in the conclusion chapter of this study, using several statistical attainments.

 

 

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara