Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Fikret Turan

Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati't-Türk'te Yansıtılan Türk Kimliği / Turkish Identity Reflected in Diwan Lughat at-Turk within the Process of Integration of Turkish language and Culture into Islamic Civilisation

Kaşgari, DLT’de Türk topluluklarının genel kültür coğrafyasını onların dil, edebiyat, folklor ve dünya görüşleri çerçevesinde belirlerken bu bilgilerin Türklerin İslam dünyasının siyasi liderleri olmalarından dolayı önemli olduğu fikrinden hareket eder.

Selçuklu sultanlarıyla halife arasında güç ve iktidar çekişmesinin yaşandığı bir dönemde, yazarın Türklerin İslami inanca gönülden sahip bir millet olarak Nuh Peygamber’in oğlunun soyundan geldikleri ve haklarında oldukça önemli hadisler bulunduğunu belirtmesinin en önemli amaçlarından birisi İslam dünyasında belirmeye başlayan Türk siyasi egemenliğine halife nezdinde dinî meşruiyet, rakip hanedanlar ve halk arasında ise siyasi kabul ve destek kazandırmak olmalıdır.

Bu bağlam içinde tebliğimde iki konuyu tartışacağım. Birincisi, DLT’de Türk dili ve kültürüne dair verilerin hangi seviyede İslamileştirildiği ve bunu gerektiren sebeplerin neler olabileceği, ikincisi ise eserde uygulanan yöntem, üslup ve yaklaşımların bu dönemde hâkim olan bilimsel metotlarla nasıl bir ilişki içinde bulunduğu ve bunlardan ayrıldığı yönlerin neler olduğudur.

When Qashqari defines the general cultural geography of Turkic societies in terms of their language, literature, folklore and worldview he emphasizes the importance of this information in reference to the political leadership of the Turks in Islamic world of the time. 

In claiming that the Turks, as sincere Muslims, come from the lineage of the son of the prophet Noah and there are very important Hadises about them, one of the author’s aims must be to help newly emerging Turkish leadership acquire religious legitimacy from the caliph and acceptance from the contending dynasties and general people in a period when there was a power and leadership struggle going on between *Seljukid sultans and the caliph himself.

In this context I will discuss two questions in my paper: The first one is regarding how and on what level the information provided in Diwan Lughat at-Turk on Turkish language and culture is Islamicised and what causes may have necessitated this; and the second one concerns to what degree the linguistic methodology, style and approach of Diwan Lughat at-Turk are in relation with the dominant methodological trends of the time and how they differ. 

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara