Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Erdem Uçar / Mustafa Levent Yener

Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt-it Türk / On the Question of the First Syllable Rounded Vowels in Old Turkic and Diwan Lughat at- Turk

Eski Türkçede ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin darlık veya genişlik bakımından tespiti ciddi bir problemdir. Bu ciddi problem nasıl çözülebilir ve çözerken hangi metotları uygulamak gerekmektedir? Eski Türkçenin problemlerini çözmede Eski Türkçenin kaynakları tek başına yeterli olmamakta, karşılaştırmalı Türk lehçeleri yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Dīvānu Lugāt-it Türk bize ne kadar katkı sağlayabilir, Mahmut Kaşgarî’nin ses bilgisi yöntemleri bize nasıl faydalı olabilir? Bildirimizde, bu problemler üzerinde durulacak ve bir çözüm önerisi sunulacaktır.

Determination of high and low vowels in the first syllable is a quite important problem in Old Turkic. How can this important problem be solved and which method must be carried out? Old Turkic sources are not adequate for solution of this problem, so we need to refer comparative Turkic Languages. In this stage, can Diwan Lughat at-Turk contribute us? Can *phonotactics of Mahmud Qashqari be useful for quality of rounded vowels? In this paper, we would like to focus on this problem and suggest a solution

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara