Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

İkbal Vurucu

Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi / A New Attempt on Reading Mahmud Qashqari from the Perspective of Turkic Union

Her tarihî, toplumsal, kültürel olay ve olgu, öznenin içinde yer aldığı mevcut toplumsal ve kültürel yapıya göre bir pozisyonda değerlendirilir. İlişkiler ve etkileşimler örüntüsüne katıldığımız toplumun sorunları, beklentileri, duyuşları ekseninde geçmiş yani tarih yoruma tabi tutulur. Geçmişin tahayyülü ve şimdinin durumuna bağlı olarak da gelecek tasarlanır. Bu bağlamda tarihî eserlerin, olayların ve olguların, içinde yer aldığımız bu duruma göre önem ve öncelik derecesi belirlenir. Kaşgarlı Mahmut ve eseri Divanü Lügati’t-Türk çoğunlukla edebiyat tarihçileri tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulurken sosyoloji ve siyaset bilimi gibi kültür bilimleri sahasında yeterince ilgiye mazhar olmamıştır. Burada biz Kaşgarlı Mahmut ve eseri Divanü Lügati’t-Türk’ü bir sosyo-politik ve kültürel tasarım olarak Türk Birliği merkezli, sosyolojik bir yaklaşımla yeni bir “okuma”ya tabi tutacağız.

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara