Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Berdi Sarıyev

Kaşgarlı Mahmud’un Divan Sözlüğü ve Bugünkü Türkmence / Diwan Lughat at- Turk and Contemporary Turcoman Language / Тольковый Словарь Тюркских Языков Махмуда Кашгарского и Современный Туркменский Язык

Sovyetler döneminde Türkoloji alanında Kaşgarlı Mahmud’un “Divanü Lûgat-it-Türk” sözlüğü ile ilgili ilk ilmî araştırma bundan tam 50 sene önce 1958 tarihinde Türkmen âlimi Sapar Ahali tarafından yapılmıştır. İki bölümden ve sonuçtan oluşan bu ilmî araştırmadan (doçentlik tezi) sonra Türkmen Türkçesinin tarihi ile ilgili kapsamlı bir çalışma da Prof. Dr. Z.B. Muhamedova’ya (profesörlük tezi) aittir. Bundan başka da içinde bulunduğumuz 2008 yılının Şubat ayında Aşkabat’ta “Kaşgarlı Mahmud – Türkoloji’nin kurucusu” başlıklı uluslararası ilmî konferans düzenlenmiştir.

Bildirimizde DLT ile ilgili Türkmenistan’da yapılmış olan bu çalışmalar hakkında bilgilerin yanı sıra söz konusu sözlükteki bazı sözcüklerle günümüz Türkçesinin Güney-Batı Oğuz grubu içinde yer alan çağdaş Türkmen Türkçesinde kullanılmakta olan kelimeler fonetik ve leksik-semantik açıdan karşılaştırılmaktadır. Ayrıca sözlükle karşılaştırma sonucunda elde ettiğimiz Türkmen lengüistik pasaportuna, dönemle ilgili Türkmen coğrafyasına ve bazı terimlere dair bilgilere dikkat çekilmektedir.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara