Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

R. Bahar Akarpınar

Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Biri: Divanü Lügati’t-Türk; Türkiye’de Eser Üzerinde Yapılmış Çalışmalarla İlgili Kısa Bir İnceleme / One of the Sources of Turkish Culture: Diwan Lughat at- Turk: A Review on the Research Conducted on This Dictionary in Turkey / Une Source Ecrite De La Culture Turque: Diwan Lughat At-Turk; Une Courte Analyse Conçernant LesEtudes Faites Sur Cette Oevre En Turquie

Onbirinci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından sözlük olarak hazırlanan Divanü Lügati’t-Türk, Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, dili ve edebiyatı, halkbilimi alanlarında temel yazılı kaynaklardan biri olma özelliğini de kazanmıştır. Türkiye’de 1941 yılında Besim Atalay tarafından tercüme edilip yayımlandıktan sonra,  sözcük açıklamalarında verilen zengin bilgi ve örnekler sayesinde eserden, Türk dili ve kültürünün çeşitli konularında yapılan araştırmalarda daima yararlanılmıştır. Eser, pek çok bilimsel incelemede asli konu olarak da ele alınmıştır.

Bu çalışmada, Divanü Lügati’t-Türk’ün içeriği üzerinde durulacak; bir yazılı kaynak olarak kültürel ve bilimsel değeri belirtilecek; eserden yararlanma alışkanlıklarına değinilecek; eserin genç nesle tanıtılması zorunluluğu ele alınacak ve tanıtım yöntemleriyle ilgili düşünceler paylaşılacaktır. 

Diwan Lughat at-Turk, composée au XIème siècle comme une dictionnaire par Mahmout de Kachgar, a aussi gagné la propriété d’être une des sources écrites essentielles de l’histoire, de la géographie, de la mythologie, de la philologie et du folklore Turc. En Turquie, après qu’elle est traduite et publiée à 1941 par Besim Atalay, l’oevre est toujours utilisée aux études sur des differents sujets de la langue et de la culture Turque grâce aux explications des articles pleins de riche renseignement et example. Elle est choisie aussi comme le sujet principal de plusieurs études scientifiques.

A cet travail, on va traiter le contenu de Diwan Lughat at-Turk; puis qu’elle est une source écrite, alors détérminer sa valeur culturelle et scientifique; parler un peu des habitudes d’utilisation; enfin, étudier la nécessité de la faire connaitre à la jeune génération et quelques idées à partager sur la méthodologie.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara