Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Karlıgash Kadasheva

Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it-Türk” Eserinde Bulunan Kelimelerin Türk Dilini Öğretmedeki Önemi / Важность сочинение М.Кашкари в изучение турецкого языка / Қашғарлы Махмудтың «Дидани-луғат-ит-түрік» шығармасындағы сөздердің түрік тілін үйретудегі маңызы / Importance of the Vocabulary in ‘Diwan Lughat at- Turk’ in Learning Türkish

Çağdaş Türk dillerini öğrenmede ortak kelimelerden istifade etmenin önemi çoktur. Bu metotla dilin kelimeleri ve ortak kelimeleri kullanılarak konuşma öğretilir.

Çağdaş Türk dillerinin ortak kelimeleri bugüne kadar tam olarak incelenmemişti. Bu meselede Türk dilleri kelime hazinesinin ne kadar birbirine yakın olduğu ispat edilir. Çünkü ortak kelimeleri öğrenmekle birlikte halkın psikolojisini de benimsemeye yol açar.

Bütün Türklerin ortak kelimeleri Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat at-Türk” eserinde bulunur.

Қазіргі түрік тілдерін үйрену үшін түрік тілдерінің ортақ сөздерін пайдалана отырып оқытудың маңызы зор. Бұл әрі тілдің тарихи аспектісін игеруге, әрі ортақ сөздерді молырақ қолданып отырып сөйлеуге дағдыландырады.

Қазіргі түрік тілдерінің ортақ лексиклық құрамы әлі күнге дейін толық зерттелген емес. Бұл мәселе алда шешімін табатын болса түрік тілдерінің лексикалық қоры қаншалықты бір-біріне жақын дейтін сауалға да жауап беріледі. Ал мұның практикалық мәні – түрік тілдерін оқыту барысында маңызды рөль атқармақ. Себебі ортақ сөздер, олардың қазіргі түрік тілдеріндегі актив және пассив формалары қаперге алынып оқытылатын болса мұның этнопсихологиялық, ұлттық аспектілері де қатар жүзеге асады. Қашғарлы Махмудтың сөздігінде мұндай сөздердің жиі кездесетіндігі даусыз.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara