Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Ferhat Karabulut

Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divan-u Lugati’t-Türk’ün Yeri ve Önemi / Impotrance Of Diwan Lughat at-Turk Within the Studies of Linguistics in General  

Bugüne kadar Kaşgarlı Mahmut ve Divan-u Lugati’t-Türk pek çok yönden ele alındı ve incelendi. Divan-u Lugati’t-Türk incelendikçe derinleşti, derinleştikçe dil ve kültür tarihimizdeki yeri daha da sağlamlaştı. Bununla birlikte, bu eşsiz eserin dili inceleme yöntemi, modern dilbilimi açısından çok az işlendi. Yapılan değerlendirmeler daha çok tek taraflı övmeye yönelik oldu veya basmakalıp ifadelerle eser dil inceleme tarihi içerisinde bir yere oturtulmak istendi. Türkoloji sahasında paha biçilmez kıymetine rağmen, dünya dilbilimi çevrelerinde pek tanınamadı ve önemi de bu anlamda kavranamadı. Hatta dilbilimi tarihi konusunda Türkiye’de yayımlanan çeviri eserlerin yanında özgün eserlerde bile çoğu zaman görmezlikten gelindi.

Biz bu çalışmada, Divan-u Lugati’t-Türk’ü modern dilbilimi bakış açısından bir değerlendirmeye tabi tutacağız ve elde ettiğimiz veriler ışığında eserin dilbilimi tarihindeki yerini tespit edeceğiz.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara