Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Kemal ERASLAN

Sözlük Çalışmalarında Divanü Lugati’t-Türk’ün Önemi / The Importance of Diwan Lugat at Turk in Lexicography

Bilindiği gibi Divanu Lügati’t-Türk, XI. yy. Orta Asya Türk dünyasının sosyo-kültürel hayatına ve çeşitli Türk lehçe ve şive­lerine ışık tutan değerli bir kaynaktır.

Eserin bir önemi de, Orta Asya Türk lehçe ve şivelerinin dil özelliklerini yansıtması yanında, bugün birçok Türk lehçe ve şivelerinde unutulmuş olan sözlerin derlenmiş olmasıdır. Bilhassa etimoloji çalışmalarında, yapısında tereddüt ettiğimiz bazı kelimelerin yapısı hakkında bu eser sayesinde bilgi edinmekteyiz. Ayrıca eser bize bazı nadir ekler hakkında da değerli bilgiler vermektedir.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara