Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Gerekçe

Türkiyat adı, 1924 yılında İstanbul Üniversitesinde kurulan Enstitü ile resmen yurtdışındaki Türkoloji’nin karşılığı olarak kullanılmaya başlamıştır. Türkiyat teriminin tam karşılığı, Türk dili, kültürü, tarihi, sanatı ve sosyal yapısıyla ilgili bilgi demektir.  Yurt dışındaki Türkoloji bölümleri yani Türkiyat’lar, ister lisans düzeyinde olsun ister lisansüstü düzeyde, ilk önce Türkçe öğretimi ile Türkoloji eğitimini başlatırlar. Dolayısı ile Türkoloji=Türkiyat’tır ve Türkçenin ilgili ülkelerde yabancı dil olarak öğretimi ana hedeftir.  Bu yüzden Yabancı Dil olarak Türkçe öğretimi, Türkoloji/Türkiyat’ın esas, asli ve vazgeçilmez unsuru ve doğrudan ilgi/araştırma alanıdır. 

Yurtdışı Türkoloji/Türkiyat bölümlerinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sağlandıktan sonra öğrencilere ilgilendikleri alana ya da eğitim geçmişlerine göre dil, dilbilim, edebiyat, tarih, sanat, sosyal yapı, siyaset, kültürel geçmiş ya da Türk dili ve kültürüyle ilgili güncel konularda tezler yaptırılır. Böylece bir bütünlük sağlanır. Dil öğretimi asla kültür, edebiyat, sanat ve tarihten bağımsız olarak düşünülemez. Batıda yapılan tüm çalışmalar bu eksende disiplinler arasıdır ve bu yapı kurumsallaşmış olarak devam eder. Aksini düşünmek ve savunmak da mümkün değildir.  Bu gerçekten ve bilimsel tutum, birikim ve gelenekten yola çıkarak Türkiyat Enstitüleri kurulmuş ve bu enstitülerde multi-disipliner yapı esas prensip olarak benimsenmiştir. Bu sebeple de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine dilbilim, dil eğitimi ve Türkçenin yapısal özelliklerinde uzmanlaşmış ekibin birlikte ve müşterek olarak çalışması, iş üretmesi ve bu temel prensipler çerçevesinde bilimsel bilgi üretmesi, tezler ortaya koyması gerekir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine sadece "dil öğretimi" olarak bakmak ya da alanı sadece “Türkçenin ana dil olarak öğretimi” üzerine uzmanlaşmış olan bölümlere bırakmak, evrensel bir metodolojiyi ve geleneği yok saymak anlamına gelir ve alanda ciddi bir daralma yaratır; süreci eksenden yoksun bırakır, kültürel yapı, dilbilim ve yapısal unsurların dışarıda bırakılmasına sebep olur. Bunun en iyi örneği, programın Eğitim fakültesinde olduğu diğer üniversitelerde işlemez hale gelmesidir. Bu sebeple alan;  dilbilim, Türkçenin yapısal özellikleri ve dil eğitimcilerinin müşterek çalışarak işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Dünyada da durum böyledir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, kültür aktarımı, yabancı dil öğretiminin evrensel yöntem ve pratikleri; Türk dili ve Türk sosyal yapısını da dikkate alarak çok yönlü bir perspektifle öğretimi konusunda yeterli vizyon, altyapı ve işbirliği imkanlarına sahip kurumlarda yürütülmelidir. Başka bir ifadeyle böyle çok yönlü bir eğitimin layıkıyla yapılabileceği tek kurum Türkiyat’tır. Türkiyat Enstitüsü bu programı mütli-disipliner yaklaşımla; kendi öğretim üyeleri hariç Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden en az 15 öğretim üyesi ile işbirliği yaparak şeffaf, bilimsel yaklaşımdan taviz vermeden evrensel niteliklerde sağlıklı bir şekilde yürütmektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 veya +90 312 297 71 82
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]